Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 600 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

    ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2018г.

   Общински съвет, след като изслуша Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2018г., взе предвид становището на ПК и на основание чл.7, ал. 2 от ЗБППМН и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РЕШИ:

Приема Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2018г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069