Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 599 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.03.2019г., Протокол № 49

   ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2018г.

   Общинският съвет след като изслуша Отчета за работата на РУ Полиция – Пещера за 2018г. внесен от Началника на РУ Полиция гр.Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Отчета за работа на РУ Полиция – Пещера за 2018 година.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069