Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
“ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ”

/Приет с Решение № 520/30.04.2010г., изм. и доп. с Решение № 587/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение № 38/29.12.2011г.; изм. и доп. с Решение № 593/28.02.2019г./

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1.(1) Общинско предприятие “Паркинги и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Пещера.
(2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Пещера за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на нежилищни имоти, общинска собственост, предназначени за пазари и паркинги.
(3) Общинското предприятие няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Пещера в рамките на предоставените му пълномощия.
(4) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и приетите от Общински съвет - Пещера подзаконови нормативни актове.
(5) Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието “Паркинги и пазари” на адрес: гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 35.
Чл.2. Предприятието осъществява своята дейност на бюджетна издръжка при условията и реда на този правилник. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и разполага със самостоятелна банкова сметка.
Чл.3. Предметът на дейността на Общинско предприятие “Паркинги и пазари” е:
(1) Управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги, съгласно приложение №1, неразделна част от този правилник, включващо:
1.1. Отдаване под наем на търговските обекти – павилиони и магазини на покрития пазар и маси на открития пазар;
1.2. Осигуряване на пропускателен режим в урегулираните паркинги, опазване на паркираните в тях автомобили;
1.3. Въвеждане и изпълнение на проект “Синя зона” на Община Пещера.
(2) Поддържане и ремонт на общински пазар, предаден за управление на предприятието, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на неговата територия;
(3) Осигурява опазването на предоставените му общински имоти и следи за използването им в съответствие с нормативните документи.
(4) Инкасиране и своевременно събиране на наемите и таксите за ползване на предоставените имоти.
(5) Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.
Чл.4.(1) Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с решение на Общински съвет.
(2) Общинското предприятие не управлява общинските имоти, отдавани под наем извън територията на общинските пазари - общинските жилища; съоръженията, разположени по реда на чл.56 от (ЗУТ) и поставянето на РИЕ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Чл.5. (1) /изм. и доп. с Решение № 587/31.08.2010г., изм. и доп. с Решение № 38/29.12.2011г./Организационно-управленската структура на предприятието е следната:

Позиция Длъжност Щатна численост

1. Директор 1
2. Счетоводител, специалист “ЧР”, домакин и касиер 1

3. Звено “Общински пазари”-служители и работници 3

4. Звено “Паркинги”- служители и работници 12


(2)/изм. и доп. с Решение № 38/29.12.2011г./Численият състав на ОП “Паркинги и пазари” е от 17 бройки.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.6. Кметът на Общината назначава Директора на Общинското предприятие.
Чл.7. Общинското предприятие се ръководи и представлява от Директор.
Чл. 8.Директорът на Общинското предприятие е административно подчинен на Кмета на Община Пещера.
Чл.9. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.
Чл.10. За осъществяването на своите правомощия, Директорът на Общинското предприятие издава заповеди.
Чл.11. При осъществяване дейността на Общинското предприятие Директорът:
(1) Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин;
1. Разработва ежегодна програма за реконструкция и модернизация на управляваните имоти като съгласува нейното изпълнение с Кмета на Община Пещера;
2. Осигурява материали, консумативи, съоръжения и специалисти за поддръжка на предоставените за управление имоти;
3. При извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи на имотите, следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение;
4. При нужда, в края на всяка календарна година, Директорът на предприятието прави предложение до Кмета на Община Пещера за нови дълготрайни активи, които да бъдат включени в програмата за капиталовите разходи на Община Пещера, доставени по съответния законов ред и предадени за управление на предприятието с решение на общинския съвет;
5. Изготвя правилник за вътрешния ред и изискванията към физическите и юридическите лица, ползващи имоти под наем и услугите, предоставяни от предприятието и следи за тяхното спазване.
(2) Организира провеждането на процедурите за отдаване под наем на територията на пазара и следи за изпълнението на сключените договори за наем на търговските обекти.
1. Създава необходимата техническа и счетоводна отчетност за сключените наемни договори;
2. Осигурява приемането и предаването на наетите имоти, съгласно условията на договора;
3. Осъществява контрол по използуването на имотите от страна на наемателите, съобразно предназначението им и нуждите, за които са предоставени;
4. Организира своевременното събиране и постъпване на наемите и таксите;
5. Предприема необходимите действия по прекратяване и разваляне на договорите, когато има основание за това;
6. Реализира освобождаването на имотите по административен ред;
7. Подава своевременно информация до съответните дирекции и отдели на Общината във връзка с управлението на общинските имоти и съгласува действията си с тях;
8. Подготвя от името на Община Пещера административни производства за издаване на заповеди по предвидените в Закона за общинската собственост основания като представя необходимите актове за съгласуване с юриста на общината и подписване от Кмета на Община Пещера.
9. При неспазване на законовите разпоредби и нарушения на договорните задължения от страна на наемателите, сезира компетентните органи, завежда дела и защитава интересите на Община Пещера по тях.
(3) Директорът организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го представлява пред държавните и общински органи и институции в това число пред контролните органи - Сметна палата, НАП, НОИ; пред съдебните органи, пред банките, пред физически и юридически лица.
(4) Организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и ефективното използване на финансовите и материални активи.
(5) За своята дейност и дейността на предприятието директорът изготвя отчет пред Кмета и Общинския съвет.
Чл.12. (1) Директорът е работодател на работниците и служителите в предприятието и има всички права и задължения, произтичащи от Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и др. Той назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях.
(2) Директорът на Общинското предприятие изготвя длъжностно щатно разписание и го представя за утвърждаване от Кмета на Община Пещера.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.13. Дейността на Общинското предприятие “Паркинги и пазари” се финансира от бюджета на Община Пещера, местни дейности по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година. Същото е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
Чл.14. Периодичният контрол по изпълнение на утвърдения бюджет се осъществява от финансовата дирекция при Община Пещера.
Чл.15. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП “Паркинги и пазари” се осъществява от Кмета на Община Пещера.
Чл.16. Общинското предприятие “Паркинги и пазари” се разчита самостоятелно за всички данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба.
Чл.17. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Пещера. Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си и извършваната дейност.
Чл.18. Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.
Чл.19. (1) Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения годишен бюджетен кредит.
(2) Общинското предприятие “Паркинги и пазари” изготвя справка за необходимите му бюджетни средства, не по късно от 30 ноември на текущата година, за обсъждане със следващия общински бюджет. За база се вземат фактически извършените разходи, както следва:
1. Работна заплата и осигуровки на списъчния и извънсписъчния състав;
2. Издръжка – стоки, материали, външни услуги;
3. Средства за неотложни и текущи ремонти на предоставената материална база;
4. Придобиване на материални активи;
5. Други.
(3) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрените от Общинския съвет разходи за съответната година.
(4) Промени в приетия бюджет на предприятието се извършват по реда за промяна на общинския бюджет, след мотивирано искане от Директора на ОП “Паркинги и пазари”.
Чл.20. Предприятието реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този правилник се приема на основание чл.52, ал.З от Закона за общинската собственост.
§2. За неуредените с този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
§3. Правилникът е приет с Решение № 520/30.04.2010г. на Общински съвет - Пещера и влиза в сила от деня на приемането му.

Приложение №1: / изм. и доп. с Решение № 593/28.02.2019г./
1. Централен пазар – кв.129 по плана на гр.Пещера.
2. Пазар в кв.27 (“Изгрев”) – гр.Пещера.
3. Пазар в кв. “Луковица”.
4. Паркинг за краткотрайно (надлъжно) паркиране “Синя зона” – между ул.“Трети март” и ул.“Г.Теохаров”.
5. Паркинг в кв.110 (зад сградата на Община Пещера).
6. Паркинг на пресечката на ул.“Георги Зафиров” и ул.“Дойранска епопея”.
7. Паркинг на ул.“Трети март” и ул.“Дойранска епопея” (железен град).
8. Паркинг за краткотрайно паркиране “Синя зона” на ул.“Васил Петлешков” – два участъка – от пазара до входа на обувен завод и след входа до ул.“Йордан Ковачев”.
9. Паркинг на ул.“Михаил Такев” (двустранен) – срещу хотели “Пещера” и “Heat”.
10. Паркинг за краткотрайно паркиране “Синя зона” зад хотел “Пещера”.
11. Обществен паркинг – обслужващ МБАЛ “Здраве”.
12. Служебни паркинги – 3 броя, както следва: за пощата; на ул.“Иван Попов” (между ул.“Георги Зафиров” и ул.“Дойранска епопея” и на ул.“Дойранска епопея” и ул.“Трети март”.

13. Паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера“

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069