Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 598 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
  Относно: Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на служителите в общинска администрация и изплатени възнаграждения на работещите в общинска администрация по граждански договори на Общински съвет- Пещера

    След проведените разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 , т. 5 и т.6 , във връзка с чл. 33 от ЗМСМА, Общински съвет- Пещера

РЕШИ:


Задължава Кмета на Община Пещера да предостави:
1. Действалото през 2018 г. и това за 2019 г. поименно щатно разписание в Общинска администрация с отбелязване на брутното трудово възнаграждение на всеки служител;
2. Списък на всички работещи в общинска администрация, които освен трудови възнаграждения са получили и възнаграждения по граждански договори, както и информация за конкретно изплатените възнаграждения.
3. Списък на всички работещи в общинска администрация, които през 2018 г. са получили допълнително материално стимулиране с отбелязване на размера за всяко конкретно лице.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 11
“ПРОТИВ”: 9
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069