Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 597 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    ОТНОСНО: Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кметовете на кметства в Община Пещера


   Общинският съвет, като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера във връзка с Постановление № 67 на Министерски съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27, 33, 36, 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г., бр. 8 от 2014 г., бр. 36 и 68 от 2016 г., бр. 44 и 85 от 2017 г., бр. 5 от 2019 г.) и Решение № 582/05.02.2019 г. на Общински съвет гр. Пещера за приемане на сборния бюджет на община Пещера за 2019 година и на основание чл. 21, ал. 1, т.5 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Определя, считано от 01.01.2019 г.
1. Основните работни заплати на:
Кмета на Кметство с. Радилово в размер на 990 /Деветстотин и деветдесет/ лв.
Кмета на Кметство с. Капитан Димитриево в размер на 990 /Деветстотин и деветдесет/ лв.
2. Допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на кметовете на кметствата в размер на 1 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069