Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 595 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

   Относно: Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР на с. Радилово

Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 30-2161-1/28.05.2018г. от «СТРИЙТ 2018» ЕООД с управител Петър Николов Батаклиев, с коeто се заявява желание да се изкупи правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР на гр. Пещера, в който същият притежава сграда МЖ-МАГАЗИН сглобяема конструкция, построена с отстъпено право на строеж.
Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.3 от ЗОС продажбата на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от Кмета на Общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл.8, ал.2. Съгласно посочената разпоредба заявителят има право да изкупи собствеността върху поземления имот, който в случая е с площ от 356.00 кв.м. Имотът е неподеляем, тъй като от него не могат да се обособят самостоятелни имоти, отговарящи на минималните изисквания за площ и лице, съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗУТ, поради което същият следва да бъде продаден на «СТРИЙТ 2018» ЕООД с управител Петър Николов Батаклиев

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2019 г. като в т.VІІ. «Продажба на земя на собственика на законно построена върху нея сграда с учредено право на строеж без търг или конкурс по чл.35, ал. 3 от ЗОС» добави както следва:
Поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР, одобрени със Заповед 18-1633/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, последно изменение със заповед 18-765-18-18.01.2019г. на Началник на СГКК-Пазарджик, адрес на поземления имот: с. Радилово, п.к. 4690, ул. “Илия Митков” 12, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 58, парцел І, с граници на имота: 61371.501.754, 61371.501.789, 61371.501.2552, 61371.501.2625, 61371.501.2553 актуван с АОС №785/11.02.2019г.

ІІ. Одобрява изготвената оценка на поземлен имот с идентификатор 61371. 501.2624 в размер на 2340.00 лв. Без ДДС.

ІІІ. Дава съгласие за продажба на горепосочения имот на «СТРИЙТ 2018» ЕООД с управител Петър Николов Батаклиев, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС – без търг или конкурс, при цена в размер на 2340.00 лв. без ДДС, върху която да се платят съответните данъци и такси.

ІV. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069