Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 594 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Приемане на Списък на спортните обекти, обект на управление – отдаване под наем, от Община Пещера за 2019г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.104 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.71 и чл.75, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл.13, ал.1 от Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера, чл.14, ал.7 от ЗОС и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Одобрява Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които да бъдат отдавани под наем през 2019 година както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1168 с площ 2469.00 кв.м, начин на трайно ползване-за други видове спорт, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.120 и административен адрес ул. “Васил Левски” № 1в, ведно с построената в него Сграда с идентификатор 56277.502.1168.1 с предназначение Спортна сграда, база със застроена площ 94 кв.м и граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1029, 56277.502.9563, 56277.502.1046, 56277.502.1108, актуван с АОС №203/17.04.2015г.;

ІІ. Определя наемна цена за спортния имот по т.І.2 в размер на 340.00 лв./месечно.

ІV. Определя срок за отдаване под наем – до 10 години.

V. Упълномощава Кмета на Общината след съгласуване с Министъра на физическото възпитание и спорта да обяви списъка на спортните имоти, които ще се отдават под наем през 2019г., а именно Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1168 с площ 2469.00 кв.м, начин на трайно ползване - за други видове спорт, ведно с построената в него Сграда с идентификатор 56277.502.1168.1, на таблото на Общината, на интернет-страницата на Общината и на самия спортен обект, и да проведе съответните процедури за отдаване под наем чрез конкурс и одобри конкурсна документация, в съответствие с разпоредбите на чл.109 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.73-94 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба за реда за управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Пещера.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
“ЗА”: 21
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069