Понеделник, 27 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 593 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48
   Относно: Приемане на допълнение на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“

Мотиви: С Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера е създадено Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ и е приет Правилник за неговата организация и дейност. В предмета на дейност на предприятието е включено управление на предоставените имоти – общински пазар в гр.Пещера и паркинги съгласно приложение №1, неразделна част от правилника.
След извършени строително-монтажни работи е обособен паркинг за краткотрайно паркиране с 8 паркоместа на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр. Пещера. Съобразно предмета на дейност на предприятието, управлението на посочения паркинг, съответно събирането на таксите при паркиране следва да се организира и контролира от Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
В съответствие с чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.3 и ал.4 и чл.12, ал.1 от ЗОС е необходимо да се приеме решение на Общински съвет – Пещера, с което:
1)Да се предостави на ОП „Паркинги и пазари“ за управление паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр. Пещера.
2)Да се допълни Приложение №1 на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, като се създаде нова т.13 със следното съдържание „13. Паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера“.
Целта за приемане на допълнение към правилника е да се осигури нормативно определена възможност за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ гр.Пещера и администриране на тази дейност от Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ в съответствие с неговия предмет на дейност.
Проектът за изменение и допълнение на Правилника не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено отрицателно въздействие върху общинския бюджет.
Очакваният резултат е реализиране на постъпленията от такси за краткотрайно паркиране.
Проектът за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинската собственост. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от по-висока степен.
В изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове мотивите и проекта за допълнение на Приложение №1 към Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ са публикувани на интернет страницата на Община Пещера на 11.01.2019 г., като е посочен законоустановения 30-дневен срок, в който могат да представят предложения и становище в писмен вид в деловодството на Община Пещера или по електронната поща на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В съответствие с чл.26, ал.5 от ЗНА на 14.02.2019 г. е изготвена и публикувана на интернет страницата на Община Пещера Справка, от която се установява, че не са постъпили предложения и становища във връзка с Проекта за изменение и допълнение на Приложение №1 към правилника на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.


           Общинският съвет след като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера за допълнение към Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, като взе предвид становищата на ПК, след станалите разисквания, на основание чл.76, ал.3 от АПК, във връзка с чл.52, ал.3 и ал.4, чл.8 и чл.12, ал.1 от ЗОС, и чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА


Р Е Ш И :

1. Предоставя на ОП „Паркинги и пазари“ за управление паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр. Пещера.
2. Допълва Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, като създава нова т.13 със следното съдържание: „13. Паркинг за краткотрайно паркиране на ул. „Георги Зафиров“ при магазин „Мега Маркет“ в гр.Пещера“.
В съответствие с чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, приетото с настоящото решение допълнение на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“. Допълнението на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие влиза в сила след обнародването.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069