Четвъртък, 30 Май 2024
РЕШЕНИЕ № 591 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.02.2019г., Протокол № 48

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.

 

Мотиви: Изработването на Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за водоснабдяване е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за застрояване на собствения си имот в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

      Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 83а, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 1 и чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И :

1. Разрешава изработването на проект ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на водопровода обхващащ поземлен имот с идентификатор 56277.4.89, за селскостопански, горски, ведомствен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.
2. Одобрява приложеното задание
4. Дава съгласие за възмездно прокарване на елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 през поземлен имот Общинска собственост с идентификатор 56277.4.89 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069