Четвъртък, 23 Май 2024
Съобщение Печат Е-поща
Проекти - ОПРЧР

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на бенефициент, във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОР001-2.010-0758-С01 за изпълнение на проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера”, процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и Заповед №452/03.07.2018г. на  Кмета на Община Пещера за обявяване на конкурс за подбор на лица за следните длъжности:

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069