Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приет с Решение № 512/30.08.2018г. на Общински съвет-Пещера, изм и доп с Решение № 530/31.10.2018г. на Общински съвет- Пещера, изм и доп с Решение № 666/29.08.2019г. на Общински съвет- Пещера /

 

гр.Пещера
2018г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Общинско социално предприятие по озеленяване в община Пещера се създава във връзка с реализирането на проект BG05M9ОР001-2.010-0758 „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
Общинското социално предприятие по озеленяване е нова форма на стопанска дейност на община Пещера, която има изразен социален ефект спрямо лица от уязвими социални групи в най-широк смисъл. То е специализирано звено на общината за управление на общинско имущество за задоволяване на потребностите на населението, като има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба.
Основната цел на общинското социалното предприятие е създаване на социален капитал чрез подкрепа за осигуряване на заетост и подобряване качеството на живот на лица от уязвими групи. Чрез общинското социално предприятие ще се подобри жизненото равнище на лицата от уязвими групи посредством осигуряване на заетост и предоставяне на подкрепа, чийто краен резултат е ефективното им социално включване.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Създаване и устойчиво развитие на общинско социално предприятие за озеленяване;
2. Подкрепа на лица от рисковите групи за справяне с бедността и социалната изолация;
3. Подпомагане решаването на местни проблеми и оптимизиране на социалните разходи в общността;
4. Подобряване и поддържане на околната среда на територията на общината.

ЗАДАЧИ НА ОБЩИНСКОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ:
1. Да се задоволят основни жизнени потребности на лицата от уязвими социални групи чрез подходящи условия за трудова дейност;
2. Да се осигури безопасна и сигурна трудова среда, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
3. Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата от уязвими социални групи;
4. Да се осигурят адекватни условия, необходими за трудова дейност на лицата от уязвими групи;

Дейностите, извършвани в общинското социално предприятие имат особено предназначение – оказване на пряка трудова подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация на определени целеви групи, считани от обществото за уязвими. Социалният ефект означава подобряване на социалния статус на лицата.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. / изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ Настоящият Правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, капацитета на дейността, правата и задълженията на общинско социално предприятие по озеленяване по отношение на дейността му на територията на община Пещера, както и правата и задълженията по отношение на предоставеното общинско имущество на общинското предприятие.

Чл.1 а. / доп. с Решение № 666/29.08.2019г./ За целите на настоящия Правилник, за определение за „социално предприятие“ следва да се има предвид обхвата на дефиницията, посочена в чл.2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес”, а именно:
„1) „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:
а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:
(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или
(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;
б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност
Чл.2. Общинското социално предприятие по озеленяване се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет Пещера на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост и във връзка с реализирането на проект №BG05M9OP001-2.010-0758 "Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на лица от рискови групи чрез социално предприятие в община Пещера", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.
Чл.3./ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ (1) Общинско социално предприятие по озеленяване е специализирано звено на общината. В дейността си общинското предприятие ползва собствен печат.
(2) Общинското социално предприятие осигурява социално-икономическо интегриране на лица от уязвими групи чрез дългосрочно предоставяне на заетост, трудова дейност и социално включване.
(3) Социалното предприятие не е юридическо лице и изпълнява дейността си от името на Община Пещера, в рамките на предоставените му правомощия.
(4) Общинското социалното предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със Закона за общинската собственост, както и всички приети от Общински съвет - Пещера подзаконови актове.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4.(1)/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./За извършване на дейностите по озеленяване в община Пещера, Общинският съвет, на основание чл. 52 от Закона за общинската собственост, създава общинско социално предприятие с наименованието Общинско социално предприятие по озеленяване, с местоположение гр.Пещера, област Пазарджик. Адресът за управление и кореспонденция на общинското социално предприятие е гр. Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17.
(2) Общинското социално предприятие използва предоставеното имущество за изпълнение на предмета на дейността си и не може да го използва за други цели или да го преотстъпва на трети лица.
Чл.5. Предмет на дейността на общинското социално предприятие е:
1. Хигиенизиране на зелените площи на територията на града и другите населени места в общината.
2. Подобряване на околната среда:
 градинки, междужилищни, междублокови пространства, зелени площи;
 детски и спортни площадки в чертите на града и другите населени места в общината;
 косене на зелените площи, поречията и коритата на реките;
 поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата на града и другите населени места в общината;

3. Поддръжка на обществени паркове, улични зелени площи, градини и др., в т. ч. поддържане на парковата мебел и елементите на градското обзавеждане.
4. Други дейности, възложени от кмета на общината или упълномощено от него лице.
Чл.6. Определеният предмет на дейност може да бъде допълван или ограничаван с решение на Общински съвет Пещера.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл.7.(1) Общинското социално предприятие осигурява заетост на лица, като работници от следните целеви групи:
1. хора с увреждания с право на работа;
2. лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, в т.ч.:
- безработни младежи до 29 годишна възраст;
- безработни младежи с трайни увреждания;
- безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
- продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца;
- безработни лица с трайни увреждания;
- безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст;
- безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
- безработни над 54-годишна възраст;
- безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;
- други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.
(2) Работници в общинското социалното предприятие могат да бъдат и служители с определена квалификационна степен, изискваща се за длъжността.
Чл.8. Общинското социалното предприятие координира дейността си с Общинска администрация - Пещера.

РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И КОНТРОЛ

Чл. 9. (1)/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./Дейността на общинското социално предприятие по озеленяване се финансира от общинския бюджет. За периода на изпълнение на проекта се финансира безвъзмездно чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд“.
(2) Финансовите средства, предвидени в бюджета на общинското социално предприятие са за покриване на разходи за:
1. Възнаграждения и осигуровки;
2. Издръжка – стоки, материали, горива, ел. енергия, вода, външни услуги и други;
3. Текущ ремонт и поддръжка на материалната база – сгради, машини и транспортни средства;
4. Допълнителни и съпътстващи дейности.
Чл. 10./ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./(1) Общинското социално предприятие по озеленяване е второстепенен разпоредител с бюджет.
(2) Общинското социално предприятие по озеленяване осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община Пещера.
(3) Всички приходи, реализирани от дейността на Общинското социално предприятие, се внасят в приход на Община Пещера по определен ред.
(4) Общинското социално предприятие по озеленяване изготвя финансови отчети в сроковете, определени от Министерство на финансите.
(5) Методическото ръководство и контрол на общинското предприятие се осъществява от Кмета на общината със съдействието на общинската администрация“.
Чл. 11. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на общинското социално предприятие се осъществява от Кмета на Община Пещера. Той може да делегира своите права със заповед на определен от него заместник.

РАЗДЕЛ V
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 12../ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ Общинското социално предприятие по озеленяване се ръководи и представлява от директор.
Чл. 13./ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./

Кметът на Община Пещера:
1. утвърждава длъжностно щатно разписание на предприятието;

2. назначава директора на общинското социално предприятие по реда на Кодекса на труда;
3. извършва всички промени, свързани с трудовото законодателство по отношение на длъжността „Директор“.

Чл. 14./ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ Договорите за осъществяването на дейността на общинското социално предприятие с изпълнители се сключват от Кмета на Община Пещера или при упълномощаване - от директора на общинското социално предприятие.
Чл. 15./ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ (1) При осъществяване на дейността на общинското социално предприятие директорът:
1. организира и управлява цялостната дейност на общинското социално предприятие, съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет Пещера и заповедите на Кмета на Общината;
2. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на общинското социално предприятие, и урежда трудовите правоотношения с тях;
3. ръководи и контролира работата на работниците и служителите в общинското социално предприятие;
4. прави предложения за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност;
5. организира и контролира качеството на извършваните дейности свързани с предмета на дейността на общинското социално предприятие;
6. утвърждава графиците за работа на персонала в предприятието и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на дейността и организацията на работа;
7. провежда необходимите мероприятия за осигуряване на техническа безопасност, противопожарна охрана и опазване на околната среда;
8. контролира състоянието на финансовата отчетност;
9. изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни актове, свързани с предмета на дейност и делегираните му правомощия;
10. проучва рекламациите и жалбите и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения в дейността на общинското социално предприятие;
11. представлява общинското социално предприятие и осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на дейностите в общинското социално предприятие;
12. ежемесечно дава отчет пред кмета на Община Пещера за извършваната дейност, както и всички счетоводни отчети.
(2)/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ Директорът на общинското социално предприятие се замества при отсъствието му поради ползване на законоустановен отпуск, командировка, отпуск по болест или в други случаи от посочено от кмета на общината лице.
(3)/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./ Директорът няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, без писменото съгласие или възлагане от кмета на общината;
2. да продава и купува дълготрайни материални и нематериални активи без съгласието на кмета на общината
(4) Нарушаването на ограниченията по ал.2 е основание за налагане на дисциплинарна отговорност и освобождаване от длъжност без предизвестие.
(5) / изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./За осъществяване на своите правомощия директорът на общинското социално предприятие издава заповеди.

РАЗДЕЛ VI
СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКОТО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./

Чл. 16. (1)/ изм. и доп. с Решение № 530/31.10.2018г./  Общинският съвет определя организационно-управленската структура и числения състав на общинско социално предприятие по озеленяване в рамките на изпълнение на проекта както следва:
- директор- 1 щ.бр.;
- счетоводител – 1 бр. лице, наето на непълен работен ден – 4 часа;
- технически организатор -2 бр. лица, наети на непълен работен ден – 4 часа;
- работник в озеленяването -32 щ.бр.
(2) Определеният числен състав може да се увеличава или намалява в зависимост от необходимостта и възможностите на общинското социално предприятие.
Чл. 17. Общинското социално предприятие функционира при спазване на следните принципи:
1. Зачитане достойнството на личността.
2. Уважение към личната история и етническата и културна идентичност.
3. Недопускане на дискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и пр.
4. Зачитане на индивидуалните потребности на лицата от уязвими социални групи, прилагане на индивидуален подход при предоставянето на възможности за заетост.
5. Подпомагане лицата с увреждания за вписването им в социалноикономическата среда.
6. Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността съобразно индивидуалните особености.

Чл. 18. /нов, с Решение № 530/31.10.2018г./ (1) За дейността на общинското социално предприятие, Общинският съвет учредява безвъзмездно право на ползване на 3 (три) броя помещения и склад с обща площ 81 кв.м., находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.502.1135.1.22 по кудастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-6188-23.08.2017г. на Началник СГКК, с адрес на имота: гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Дойранска епопея“ №5, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1. Предназначението на самостоятелния обект е за делова и административна дейност. Самостоятелният обект е частна общинска собственост. Съседни самостоятели обекти в сградата на същия етаж – няма.
(2) Безвъзмездното право на ползване се учредява за срока на функциониране на общинското социално предприятие, но не повече от 10 години.
(3) Общинското социално предприятие използва предоставеното общинско имущество за изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели или да го преотстъпва на трети лица.
(4) Общинското социално предприятие полага грижите на добър стопанин по отношение на предоставеното общинско имущество.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Този правилник се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост.
§2. Правилникът е приет с Решение № 512/30.08.2018г. на Общински съвет -Пещера и влиза в сила от датата на приемането му.
§3. Изменения и допълнения в Правилника се правят с решение на Общински съвет - Пещера.
§4. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България, в това число и актовете на органите на местно самоуправление на територията на община Пещера.
§5. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на общината и/или определени от него лица.

 

Петър Хамамджиев/п/

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069