Събота, 02 Мар 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Правилници ПРАВИЛНИК
ПРАВИЛНИК Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО

НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

/Приет с Решение № 497/26.06.2018г. на Общински съвет- Пещера/

ОТМЕНЕН

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА
ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

Правилникът за организацията, дейността и управлението на фонд за подкрепа на местни инициативи е разработен съгласно споразумение за партньорство № 4/30.05.2016г. Правилата за работа на Фонд за подкрепа на местни инициативи са разработени на базата на:
• Опит и добри практики с фокус - подкрепа за местно и регионално развитие с участието и приноса на местните общности;
• Анализ, препоръки и становища от експерти на Платформа АГОРА в сферата на доброто управление и развитие на местни общности в България.
Текстът е разработен от екип на "Платформа АГОРА", експерти на Форум „Гражданско участие“ в помощ на местните общности и експерти от Община Пещера с цел създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи”.
Създаването на фонда е част от дейностите по проект на Платформа АГОРА "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", финансиран от фондация "Америка за България".
Документът се фокусира върху организационната форма, структура и правила за управление и функциониране на „Фонд за подкрепа на местни инициативи”.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на инициативи чрез Фонд за подкрепа на местни инициативи.
Чл.2 Фондът се учредява с решение на Общински съвет Пещера.
Чл.3 Финансовият ресурс на фонда се формира от средства от общинския бюджет, от дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и/или юридически лица.
Чл.4 Фондът ще подпомага инициативи на неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образоватeлни институции, осъществяващи дейността си на територията на община Пещера.
Чл.5 Фондът ще подкрепя инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, демонстриращи ползите и въздействието от прилагането на подходи и практики на гражданско участие при решаването на проблеми на общността и въздействие върху местните политики, подобряване на средата и оживяване на територията, които се реализират в рамките на община Пещера в полза на местната общност.
Чл.6 Работата на Фонда ще насърчава реализацията на качествени местни инициативи при спазване на конкурсното начало, принципите за равнопоставеност на различните кандидати, обективност на оценката, прозрачност и отчетност.

ГЛАВА ВТОРА
ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

Чл.7 Дейността на Фонда за подкрепа на местни инициативи се осъществява от общинската администрация под прякото ръководство на кмета на общината.
Чл.8 Всяка година Общинският съвет определя размера на средствата, които ще се предоставят от общинския бюджет.
Чл.9 Решението по чл. 8 се взема по предложение на Кмета, на база изведените приоритети и предложение за размер на фонда.
Чл.10 В изпълнение на Решението по чл. 8, Кметът на общината издава Заповед – покана за откриване процедура за приемане на предложения за местни инициативи, съдържаща насоки за кандидатстване и придружителни документи.
Чл.11 С цел осигуряване на контрол над работата на Фонда, ще бъде определена Комисия от 3 -ма /трима/ представители на Общинска администрация - Пещера, като Административната дейност на фонда ще се осигурява от служител на общинската администрация; ангажираните лица от общинска администрация ще бъдат определен със заповед на Кмета за всяка календарна година.
Чл.12 Ангажираните с Комисията лица от общинска администрация по чл. 11 могат да бъдат преизбирани.
Чл.13 Комисията по чл. 11:
(1) Обсъждат и дават становища по въпроси от дейността на Фонда с цел постигане на по-висока ефективност и прозрачност в работата му;
(2) Обсъждат и дават становища за избора на кандидатури и дават предложение за финансирането им пред Кмета на общината;
(3) Изготвят годишен отчет за дейността на Фонда;
(4) Извършва мониторинг и одобряват финансовите и технически/описателни отчети на ползвателите на Фонда;
(5) Провеждат оценителни сесии Предлага на Кмета на общината инициативите, които да бъдат финансирани чрез Фонда.
Чл.14 Ангажираните с Комисията лица от общинска администрация по чл. 11 не получават възнаграждение за участието си в работата на фонда.

ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.15 Община Пещера подпомага финансово неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза, читалища по реда на ЗНЧ, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образоватeлни институции, осъществяващи дейността си на територията на община Пещера, наричани по – долу кандидати, като осигурява средства за инициативи в полза на местната общност.
Чл. 16 Максималната безвъзмездна финансовата помощ, предоставяна от фонда на на една инициатива се определя с решение на Общинския съвет за всяка финансова година.
Чл.17 За финансиране от Фонда могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза и Закона за управление на етажната собственост, читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ, както и юридически лица и местни културни и образователни институции, осъществяващи дейности на територията на Община Пещера.
Чл. 18 Кандидатите, трябва да осъществяват дейности в съответствие с принципите, целите, задачите и приоритетите на общинската и националната политика.
Чл. 19. Инициативите, които се финансират, трябва да са обществено значими, в зависимост от приоритетите на фонда за съответната година, като всяка една организация/институция може да кандидатства с не повече от 1 проект.
Чл.20 Фондът не подпомага финансово:
1. Инициативи на политически партии и организации, професионални съюзи, кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
2. Инициативи, свързани с търговска дейност и такива, генериращи печалба;
3. Разходи по предварителната подготовка на инициативата;
4. Инициативи, свързани със закупуване на съоръжения и оборудване втора употреба.
5. Инициативи, свързани с благоустрояване на среда/обект, чиято собственост е различна от общинска, вкл. обекти в съсобственост с други организации/институции/физически лица.
6. Инициативи на организации/институции, които в календарната година, предхождаща кандидатстването, са изпълнявали проект, който не е приключил успешно или за който няма одобрен окончателен отчет за изпълнението. В случай че такива кандидати подадат проектни предложения, то същите няма да бъдат допуснати до оценка и няма да получат финансиране.
Чл.21 Подаването на местни инициативи за финансиране от фонда за местни инициативи на Община Пещера става като Кандидатът представя инициативата във формуляр по образец, където посочва и нейните финансови параметри (бюджет).
Чл.22 Покана, насоки и формуляри за кандидатстване се публикуват на интернет страницата на Общината, както и в поне една местна медия и други обществени места.
Чл.23 Всички подадени местни инициативи се регистрират в специален регистър, воден от Общинска администрация – Пещера, съдържащ наименованието на кандидата, приоритета и наименование на инициативата, размер на исканото финансиране.
Чл.24 Общата координация по прилагането на правилника и дейността на Фонда ще се осъществява от Кмета на Община Пещера.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ
РАЗДЕЛ I. ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ

Чл.25 След набиране на предложенията, Комисията по чл. 11 стартира своята работа в оценителна сесия, като със заповед на Кмета могат да бъдат привлечени допълнителни оценители сред дарителите и спонсорите на фонда.
Чл.26 Членовете на Комисията представят декларации, че нямат търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на инициативите.
Чл.27 Оценяването на инициативите става съгласно "Критерии за оценка и подбор", съдържащи се в Насоките за кандидатстване.
Чл.28 Членовете на Комисията попълват оценителна таблица с оценките на всяка подадена инициатива.
Чл.29 След приключване на оценката, протокол с резултатите от работата на Комисията и предложените за финансиране местни инициативи се предоставя в 7 дневен срок за утвърждаване на кмета на Община Пещера.
Чл.30 Кандидатите писмено биват уведомявани за резултатите в 7 дневен срок от датата на утвърждаване на Протокола.
Чл.31 Община Пещера изразява съгласието си за финансиране на кандидата чрез уведомително писмо, подписано от Кмета на Общината и покана за сключване на договор, съдържаща и проекта на договор.

РАЗДЕЛ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ

Чл.32 В срок до 14 дни след получаване на Уведомителното писмо и проект на договор, Община Пещера сключва договор за предоставяне на средства от общинския Фонд за подкрепа на местни инициативи.
Чл.33 Кандидатите, чийто инициативи са одобрени за финансиране и са подписали договор с Кмета на Общината, получават авансово плащане в размер на 80% от общото финансиране, отпуснато от Фонда, по заявената в Договора банкова сметка на името на кандидата и в срок, посочен в Договора.
Чл.34 Изпълнението на инициативите следва одобрения график на дейностите и приключва в определения в Договора срок.

РАЗДЕЛ III. ОТЧИТАНЕ НА ИНИЦИАТИВИТЕ

Чл.35 Инициативите се отчитат съгласно условията и срока на подписания с Общината договор.
Чл.36 Описателният/технически и финансов отчет по образец се подават в срок от 30 дни след приключване на инициативата. Към тях се прилагат копия на всички оригинални документи за направените разходи за инициативата.
(1) Към описателния отчет се прилагат документи и материали, удостоверяващи изпълнението на инициативата.
(2) Финансираните инициативи приключват с изготвянето и представянето на описателен/технически и финансов отчет от страна на изпълнителя и одобрението им от Комисията по чл.11.
(3) Комисията по чл. 11 е задължена да извърши проверка на място за физическото изпълнение на дейностите преди да одобри описателен/технически и финансов отчет на изпълнителя.
(4) След одобряване на описателния и финансов отчет, изпълнителят подава искане за финално плащане. Плащането се извършва в срок от 15 дни след получаване на заявката.
Чл.37 Комисията по чл. 11 изготвя обобщен отчет за изразходваните от Фонда средства и подпомогнатите от Фонда инициативи, който се прави публично достояние и се предоставя на кмета на Общината за одобрение.
Чл.38 Заедно с Годишния финансов отчет на Общината, Кметът внася в Общинския съвет отчет за изразходваните от Фонда средства. Отчетът се публикува и в интернет – страницата на Общината.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящия Правилник, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.
§ 2. Настоящия правилник се приема във връзка със стартиране дейности за финансиране на местни инициативи чрез Фонд за подкрепа на местни инициативи.
§ 3. Настоящият правилник е приет с Решение № 497, взето с протокол № 37 от 26.06.2018 година от Общински съвет Пещера.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069