Четвъртък, 18 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

Протокол обр.2а ОА

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” Ви уведомявам, че на 13.09.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069