Четвъртък, 23 Май 2024
Информация Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Новини

Информация

I. Краткорезюме на процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Община Пещера е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони» Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 – 2020г. процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради, да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по –високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесе за:

 • по-високо ниво на енергийната ефективност на жилищните сгради и намаляване на разходите за енергия;
 • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

Допустимите дейности за финансиране по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”са:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

 • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

ü  Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 1. 3.Извършване на обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на жилищни сгради;
 2. 4.Подобряване достъпа за лица с увреждания

II.Права и задължения на Община Пещера

Община Пещера предприема необходимите действия за осигуряване реализацията на проекта на своята територия, като провежда процедурите за възлагане на дейностите съгласно ЗОП и приложимите нормативни актове.

Общината:

 • Инициира и организира процеса по кандидатстване за енергийно обновяване, вкл. повишаване информираността на целевите групи;
 • разяснява условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради;
 • приема и оценява заявления за кандидатстване;
 • сключва договор със съответните собственици/СС за енергийно обновяване;
 • договоря и разплаща всички дейности по обновяването;
 • упражнява правомощията на администратор на държавна помощ съгласно Закона за държавните помощи;
 • прилага правилата за държавна помощ и контролира дали предоставянето на финансовата подкрепа е в съответствие с приложимия режим;
 • поддържа база данни/досие за всяка финансирана и обновена сграда от момента на подаване на заявление за кандидатстване.
 • издават разрешения за строеж (при необходимост);
 • в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общините участват в общото събрание на СС и в неговите решения чрез упълномощен представител;
 • упражнява инвеститорски контрол чрез своите експерти.

III.Права и задължения на Сдруженията на собствениците

 1. Декларира, че е запознато с условията за изпълнение на Проекта, съгласно проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. и приложимите към него правила, с Условията за изпълнение на схемата за минимална помощ по Проекта, съгласно е с тях и ги приема.
 1. СС заявява своето изрично съгласие по отношение на реда за организиране и провеждане на работите в изпълнение на дейностите по чл. 3 (Изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт на сградата; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградата; Разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието; Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР); Строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол), под управлението на общината, съгласно правилата и процедурите на ОПРР 2014-2020 г. и в съответствие с действащата нормативна уредба.
 2. СС се задължава да осигури всички условия и предпоставки от страна на етажната собственост, необходими, за да се изпълнят дейностите по обновяването на сградата точно, пълно, качествено, в срок и в съответствие с одобреното ЗИФП и приложенията към него, настоящия договор и правилата на ОПРР 2014-2020 г.
 3. СС ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с общината график за извършване на дейностите (Изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт на сградата; Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградата; Разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието;
 4. СС ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с изпълнителя на СМР график за извършване на дейностите: Изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР); Строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.)
 5. СС се съгласява да бъдат изпълнени предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на ОПРР 2014-2020 г., в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност.
 6. Наблюдение по изпълнение на обновяването за енергийна ефективност на сградата от името на СС ще бъде упражняван от Управител/ Председател съгласно решение на общото събрание на сдружението или от лицето/та, упълномощени да представляват СС по Проекта, когато титулярът е възпрепятстван, като същият ще представлява СС пред останалите участници при изпълнение на следните дейности:

-          Подписване на:

- протокол за приемане на техническия/работния проект,

-протокол за предаване на строителната площадка;

-протокол за установяване годността за ползване на обекта;

-протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-ремонтни работи, както и др. до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата.

-          Лицето по настоящата алинея се уведомява от Общината, съгласувано със строителния надзор/изпълнителя на СМР чрез писмо или по електронна поща или по факс за необходимостта да участва в горепосочените дейности най-малко 2 (два) дни преди започване на изпълнението им. СС в срок до 10 дни след сключване на настоящия договор предоставя на Общината пощенски адрес, електронна поща или факс за връзка с посоченото лице.

 1. СС ще осигури достъп до строителната площадка на външния изпълнител през цялото времетраене на СМР.
 2. СС ще осигури достъп до вода и електроенергия, както и място за временен склад през цялото времетраене на СМР и ще оказва пълно съдействие на изпълнителя.
 3. СС ще окаже пълно съдействие на всички участници в изпълнението на обновяването по сградата, ще взаимодейства с длъжностните лица от Общината и външните изпълнители при осъществяване на задълженията им.
 4. В случай на промяна на предназначението на самостоятелен обект от жилищно в нежилищно, както и при всяко фактическо упражняване на стопанска дейност, отдаване под наем на имота, или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, които обстоятелства са възникнали след сключване на настоящия договор, СС се задължава да уведоми общината в 14-дневен срок от узнаването. Собствениците на самостоятелните обекти, за които са възникнали посочените хипотези, стават получатели на минимална помощ и се задължават да подпишат Приложение № 1 от настоящия договор или да заплатят на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейности, които в случай на нужда ще се извършат в съответния самостоятелен обект.
 5. В края на първата, третата и петата година в 5 – годишния срок по ал. 12, СС попълва и връща изпратена от общината декларация по образец, че са налице обстоятелствата по ал. 10 – не е променено предназначението на жилищните обекти в стопански обекти и вида на подобренията, придобити в резултат на изпълнените дейности по енергийното обновяване на обекта.
 6. Общината има право в период от 5 години след въвеждане на сградата в експлоатация и приключване на плащанията по дейностите, да проверява изпълнението на задълженията на СС по ал. 10.
 7. В гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, които се записват в окончателния приемно-предавателен протокол за предаването на обновената сграда на СС, СС е длъжен да уведомява общината за открити недостатъци и/или скрити дефекти по изпълнените по сградата СМР в срок до 10 дни от тяхното откриване.
 8. Всяка интервенция по сградите, обект на саниране е необходимо да се съгласува предварително с Община Пещера преди да бъде извършена.
 9. При положение, че СС реши да изпълнява препоръчителните мерки за тяхна сметка е необходимо да уведоми Общинска администрация Пещера.

IV. Обхват на задължителните и препоръчителните мерки, съгласно издадените технически паспорти.

V. Лица за контакт

При наличие на въпроси касаещи изпълнението на проекта, моля да бъдат оформени в писмен вид и да бъдат входирани в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Пещера от 8:30 – 17:30 всеки работен ден с посочени коректни координати: електронен адрес и/или адрес за кореспонденция.

Лица за контакт от страна на Община Пещера:

г-н Веселин Джелатов- Ръководител проект и Директор Дирекция «ЕФСПОП

г-жа Стела Павлова - Ръководител проект и Директор Дирекция «ТСУ»

г-жа Весела Хамамджиева – Координатор проект и Гл. експерт „ЕФСП”

г-жа Анна Кирова – Координатор проект и Гл. експерт „ЕФСП”

тел. за контакт: 0350 62203.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069