Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 80 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 27.04.2016г., Протокол № 7,

   ОТНОСНО:Отчет за икономическите резултати от дейността на“ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2015 година

 

   Общинският съвет, след като изслуша Отчета за икономическите резултати от дейността на“ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2015 година, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.10 от Наредбата за реда и условията, при които общината упражнява правото си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества и чл.23 от Наредбата за създаване и функциониране на общинските предприятия и във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА,

РЕШИ:

1. Приема Отчет за икономическите резултати от дейността “ВКС” ЕООД гр.Пещера за 2015 година.
2. Дава съгласие реализираната печалба за 2015г. в размер на 14 хил.лева да бъде използвана от „ВКС“ ЕООД – гр.Пещера за придобиване на дълготрайни материални активи.
3. Освобождава от отговорност досегашния управител на „ВКС“ ЕООД – гр.Пещера – Стефан Иванов Иванчев.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (Отчет ВКС ЕООД.odt)Отчет ВКС ЕООД.odt[ ]17 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069