Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 79 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС за землище с.Капитан Димитриево, ОбщинаПещера и одобряване на задание.

 

   Мотиви: Изготвяне на ПУП за Парцеларен план е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за водоснабдяване и канализация на поземлен имот № 000222 по КВС за землище с.Капитан Димитриево, Община Пещера, за който е отреден УПИ ІІ-219, за селскостопанска и животновъдна дейност.
   За осъществяване на тези дейности е необходимо захранване на имота с вода и отвеждане на отпадни води, което налага изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ.

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС на с.Капитан Димитриево, с трасе на водопровода и канализацията разделено на два участъка:
1. Участък за трасето на комуникациите от поземлен имот № 000222 до населеното място с.Капитан Димитриево, общ.Пещера: поземлени имоти № 000239-напоителен канал на Община Пещера, 000368-полски път на Община Пещера, 062005-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 000157- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 580050- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 000162-кариера на „Пътища“ АД Пазарджик, 534018- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 000154-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера по КВС на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера.
2. Участъка от населеното място с.Капитан Димитриево до ПСОВ с.Капитан Димитриево: поземлени имоти № 000082-път ІV клас с.Капитан Димитриево-Пазарджик, 0670066-нива на Община Пещера, 067068-нива на Община Пещера, 000020-канал на Община Пещера, 000564-храсти на Община Пещера, 000033-водно течение на МОСВ и 026001-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера по КВС на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера и одобрява приложеното задание.
2. Дава съгласие за прокарване на елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС на с.Капитан Димитриево през поземлени имоти общинска собственост: № 000239-напоителен канал на Община Пещера, 000368-полски път на Община Пещера, 062005-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 000157- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 580050- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 534018- селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 000154-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера, 0670066-нива на Община Пещера, 067068-нива на Община Пещера, 000020-канал на Община Пещера, 000564-храсти на Община Пещера и 026001-селскостопански горски ведомствен път на Община Пещера по КВС на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера и определя срок за валидност от две години на предварителното съгласие.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069