Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 78 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда-жилище-караулно с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

 

    Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. № 30-41-2/29.01.2016 г. от „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, чрез инж.Георги Димитров Янев-Ръководител язовирен район „Батак“ - собственик на масивна двуетажна сграда-жилище-Караулно със застроена площ от 43 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера, съгласно нот.акт № 112, том ІV, рег. 5348, дело 653 от 23.06.2008 г., намираща се в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера /ПИ № 230111/, частна държавна собственост, в местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера,собственост на МЗХ-ДГС ПЕЩЕРА, съгласно Акт за частна държавна собственост № 604 от 16.12.2009 г. за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПР за определяне на прилежащ терен към съществуваща сграда.
    Изработването на проект за ПУП-ПР е във връзка с разпоредбите на § 123, ал. 1 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на отменения Закон за горите съгласно, който „Лице, построило сгради, постройки, мрежи и съоръжения в държавен горски фонд - частна държавна собственост, до влизането в сила на този закон или е придобило собственост върху такива, може да закупи застроената и нормативно определената прилежаща площ, ако строежите са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно Закона за устройство на територията са търпими строежи и не подлежат на премахване“.
   Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на действащия Закон за горите „Заявленията за изключване на площи от горския фонд, за предоставяне право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горски фонд, както и тези по § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.), подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред, като оценките на имотите се определят по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 от този закон, ако е изтекъл срокът на валидност на удостоверението за оценка, издадено по реда на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи, учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд“.

    Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда-жилище-караулно с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера и одобрява приложеното задание.

2. Проектът за ПУП-ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр.Пещера-частна държавна собственост, местност „Дъното“ по КВС на гр.Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ І-„За жилище-караулно“ с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда-жилище-караулно с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера да бъде съгласуван с Министерство на земеделието и храните.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069