Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 76 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Изменение и допълнение на Решение № 40/28.01.2016г. на Общински съвет – Пещера в Приложение № 14 „Списък на пътуващите”

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, във връзка с постъпила докладна записка с вх.№ user 320-6/09.03.2016г. от Директор дирекция „ТСУ“ и на основание чл.43, ал.1, т.2 и ал.2 т ПМС № 380/29.12.2015г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2016 година, и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

    Изменя и допълва Решение № 40/28.01.2016г., както следва:

1. Приложение № 14 „Списък на правоимащите“ към Решение № 40/28.01.2016г. –на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно за бюджетната 2016 година както следва:

На мястото на Николинка Маринова Спирова пътуваща от гр. Пещера до с. Кап. Димитриево и обратно, да се изплащат транспортни разходи на Йордан Петров Янушев пътуващ от с. Радилово до с. Кап. Димитриево и обратно.

2. Транспортните разходи да бъдат изплащани при представени фактури, абонаментни карти или билети в размер на 85% от стойността им за съответния период от датата на назначение в Общинска администрация гр.Пещера.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069