Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 75 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” – гр.Пещера, Община Пещера, считано от 01.08.2016г.

   В Общинска администрация е постъпило писмо с вх. №04-17-3/25.02.2016г. на Заместик-министъра на земеделието и храните, за преобразуването на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” в общинска, считано от 01.08.2016г.
    С влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование (обн., ДВ, бр.79 от 13.10.2015г., в сила от 01.08.2016г.) професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните, стават общински. Съгласно разпоредбите на §10, ал.2 от ЗПУО, предоставените до влизането в сила на закона земеделска земя, имоти и вещи продължават да се ползват за осигуряване на тяхната дейност по реда на закона.
    За промяна в статута на професионалната гимназия – от държавно в общинско училище и преминаване финансирането й чрез бюджета на Община Пещера е необходимо Общински съвет – Пещера да даде становище.
     За социално-икономическото развитие на община Пещера и област Пазарджик, както и осигуряването на по-гъвкава политика по отношение на избор на професии и специалности, които да са от полза на местния бизнес, общинската и регионалната политики за развитие на образованието, е необходимо да бъдат запазени и продължени традициите в подготовката на квалифицирани кадри в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” –гр.Пещера.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.6 от ЗНП и чл.12, ал.2 от ППЗНП и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” –гр.Пещера, от бюджета на Министерство на земеделието и храните към бюджета на Община Пещера, считано от 01.08.2016г.
2. Дава съгласие да се извърши промяна в статута на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев”–гр.Пещера - от държавно училище в общинско училище;
3. Дава съгласие Община Пещера да придобие в собственост управляваните от Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Атанас Ченгелев” –гр.Пещера държавни имоти;
4. Упълномощава Кмета на Община Пещера да извърши необходимите действия, във връзка с промяна на финансирането, статута на учебното заведение и придобиване в собственост управляваните от професионалната гимназия имоти.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069