Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 74 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Изменение и допълнение на Решение № 66/25.02.2016г. на Общински съвет гр. Пещера относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера

   Мотиви: С Решение № 66/25.02.2016г. Общински съвет гр. Пещера във връзка със Заявление, вх. № 94С-742-1/22.02.2016г. от Стефан Иванов Иванчев – Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за освобождаване от заеманата длъжност обяви конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера и условията за провеждането му, и реши до изборът на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера да се възложи управлението на ВрИД Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера от Кмета на Община Пещера. Във връзка със Заявление с вх. № 20160302171826/02.03.2016г. за заличаване на управителя Стефан Иванов Иванчев е дадено Указание № 20160302171826/03.03.2016г. на Агенция по вписванията, с което на основание чл. 22, ал. 5 от ЗТР във връзка с чл. 137 и чл. 141 от Търговския закон следва да се представи решение на Общински съвет гр. Пещера, с което се оттегля овластяването на управителя Стефан Иванов Иванчев.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, органите на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са: едноличният собственик на капитала – Общинския съвет. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества Общинският съвет като едноличен собственик на капитала има правата на общото събрание на дружеството, установени в Търговския закон. В едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като решава въпросите от компетентността на общото събрание и е органът, който предлага и взема решение за избор и освобождаване на органите на управление на тези дружества. Съгласно чл. 18, т. „б“ от Договор № 007/04.11.2014г. за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със Стефан Иванов Иванчев договорът може да се прекрати преди изтичане на срока по искане на управителя с писмено предизвестие.
     Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Изменя и допълва т. 1 и т.8 на Решение № 66/25.02.2016г. на Общински съвет гр.
Пещера относно провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера, със следното съдържание, както следва:

т.1.1 „ОСВОБОЖДАВА Стефан Иванов Иванчев като Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера и прекратява Договор № 007/04.11.2014г. за възлагане управлението на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със Стефан Иванов Иванчев на основание чл. 18, т. „б“ от договора, поради предизвестие от негова страна.
т.1.2 ОБЯВЯВА конкурс за избор на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.“
т.8.1 „ИЗБИРА инж. Звезделин Вълков Вукев, с постоянен адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 153, ет. 1 за ВрИД управител на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера до провеждането на конкурс и избор на нов управител.
т.8.2 ОПРАВОМОЩАВА Кмета на Община Пещера да сключи договор за възлагане на управление на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера с избрания ВрИД управител.“

     В останалата си част Решение № 66/25.02.2016 г. остава непроменено.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069