Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 72 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

       ОТНОСНО: Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.

      Общинският съвет след като изслуша информацията за състоянието на спорта в Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4а, т.4 от ЗФВС и на основание чл.5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера и след станалите разисквания.

Р Е Ш И :

1. Приема Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
2. Определя представители на Общински съвет - Пещера за участие в състава на комисията за разпределение на определените от Общинския съвет – Пещера финансови средства за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества:


1. Д-р Лиляна Георгиева Кавръкова.
2. Димитър Николов Батаклиев.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069