Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 71 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2016 г.

   Общинският съвет като изслуша Годишната програмата за развитие на читалищната дейност в община Пещера през 2016 г., взе предвид становището на ПК по просвета, култура,спорт и туризъм, на основание чл.26а, ал.2 от ЗНЧ и чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    Приема Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2016 година.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069