Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 70 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Приемане на ПРОГРАМА за управление на Община Пещера 2015 - 2019г.

  Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

   Приема ПРОГРАМА за управление на Община Пещера 2015 - 2019г.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 11
„Против“: няма
„Въздържали се“: 9

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069