Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 69 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Пещера през 2015г.

       Общинският съвет, като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.7, ал.2 от ЗБППМН, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

      Приема Отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2015г.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069