Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 68 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6,

   ОТНОСНО: Отчет за работата на РУ „Полиция”– Пещера за 2015г.

 

   Общинският съвет след като изслуша Отчета за работата на РУ „Полиция” – Пещера за 2015г. внесен от Началника на РУ „Полиция” гр.Пещера, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

    1. Приема Отчета за работа на РУ „Полиция“ – Пещера за 2015 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069