Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 67 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,
    Относно: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обект – магазин в с. Кап. Димитриево.

 

    Общинският съвет като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4, и чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.83 ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от    Общински съвет – Пещера и чл.38, т.1.1 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, приета от Общински съвет - Пещера, като взе предвид, че самостоятелен обект в сграда – магазин със застроена площ 21 кв.м. и сервизни помещения с площ 4 кв.м., намиращ се в двуетажна масивна сграда, цялата с площ 307 кв.м., попадаща в УПИ І – ресторант, поща и магазин в кв.26 по ПУП на с.Капитан Димитриево, частна общинска собственост, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №42/23.11.2006 г. не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – магазин със застроена площ 21 кв.м. и сервизни помещения с площ 4 кв.м., намиращ се в двуетажна масивна сграда, цялата с площ 307 кв.м., попадаща в УПИ І – ресторант, поща и магазин в кв.26 по ПУП на с.Капитан Димитриево, при начална месечна наемна цена 75 лв. без ДДС.
2.Вид на процедурата - публичен търг с явно наддаване.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната месечна наемна цена за имота – 7,50 лв..
4. Срок на договора за наем – 5 години.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069