Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 66 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,
     Относно: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението
     на „ВКС” ЕООД гр. Пещера

     Мотиви: Във връзка със Заявление, вх. № 94С-742-1/22.02.2016г. от Стефан Иванов Иванчев – Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за освобождаване от заеманата длъжност, и в изпълнение на Решение № 8, взето на заседание на 27.11.2003г. на Общински съвет - Пещера и във връзка с чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за условията и реда, при който Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение № 7/27.11.2003год. от Общински съвет – Пещера е необходимо да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.
     Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.9, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал. 5 от Закона да местното самоуправление и местната администрация, чл.11 и чл.12 от Наредбата за условията и реда, при който Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:

1. Обявява конкурс за избор на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера.

2. Кмета на общината да издаде заповед, която съдържа:
2.1 обект на конкурса;
2.2 изисквания към кандидатите;
2.3 необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
2.4 място и срока, в който може да се получи информация относно темите – предмет на събеседването;
2.5 дата, час и място на провеждане на конкурса.

3. Заповедта да се публикува в един местен и един регионален всекидневник.

4. Едновременно с решението за обявяване на конкурса, Кметът на общината да назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса и определи нейния състав, броя на членовете, председателя и секретаря й. В състава на комисията да бъде общинския съветник инж. Красимир Киров, предложен от Общински съвет – Пещера.

5. Конкурсната процедура да се проведе в два етапа:
- І етап – подбор по документи
- ІІ етап – събеседване и интервю

6. В случаите, когато няма кандидат или кандидата/ите/ са получили оценка, по – ниска от мн.добър 4,50/по шестобалната система/ комисията предлага на Кмета удължаване на срока за подаване на заявления с 15 дни.

7. Въз основа на резултатите от проведения конкурс Кметът на общината прави предложение до Общински съвет за утвърждаване на лицето, класирано на първо място.

8. До изборът на Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера да се възложи управлението на ВрИД Управител на „ВКС” ЕООД гр. Пещера от Кмета на Община Пещера.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069