Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 65 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479, находящ се в гр. Пещера

    Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016г. като в т.2 «Предложение за продажба на земи» включва Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479 с площ 4233 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, местност „Агово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 025082, при граници и съседи: 56277.3.1468, 56277.3.1473, 56277.3.1478, 56277.3.1453, актуван с Акт за частна общинска собственост № 521/12.02.2016г.

ІІ. Открива процедура за продажба на имот-частна общинска собственост, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479 с площ 4233 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, местност „Агово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 025082, при граници и съседи: 56277.3.1468, 56277.3.1473, 56277.3.1478, 56277.3.1453, актуван с Акт за частна общинска собственост № 521/12.02.2016г.

ІІІ. Вид на процедурата – търг с явно наддаване.

ІV. Определя начална тръжна цена на имота, в размер на 2690.00 лв. без ДДС и депозит за участие в размер на 10 % от нея.

V. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069