Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 62 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     Относно: Прекратяване на съсобственост върху 293/1082 ид. Части от поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 по КККР на гр. Пещера между Община Пещера и «Диамант 91» ЕООД чрез продажба частта на Общината

   Мотиви: След подадено заявление от «Диамант 91» ЕООД за изкупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 (УПИ VІ- Безвредна промишленост, кв.83 по ПУП на гр.Пещера) е започнала процедура по прекратяване на съсобственост, за която няма взето решение от Общински съвет Пещера. Дружеството е собственик на 789/1082 идеални части от имота, общинската част е в размер на 293/1082 идеални части

     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1, т.3, чл.43, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за периода 2016г. като в т.ІV «Описание на имотите за прекратяване на съсобственост» добави Поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, п.к. 4550, ул. «Георги Кьосеиванов», трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1622, квартал 83, при граници на имота: 56277.504.584, 56277.504.245, 56277.504.5849612, 56277.504.257, АОС №520/29.01.2016г.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Пещера и «Диамант 91» ЕООД върху Поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, п.к. 4550, ул. «Георги Кьосеиванов», трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1622, квартал 83, при граници и съседи на имота: 56277.504.584, 56277.504.245, 56277.504.5849612, 56277.504.257, АОС №520/29.01.2016г., в които 789/1082 идеални части са собственост на «Диамант 91» ЕООД и 293/1082 идеални части общинска собственост, чрез продажба на частта на Общината.
3.Приема пазарна оценка на общинската част от имота в размер на 10 460.00 лева (десет хиляди четиристотин и шестдесет) лв. без ДДС.
4.Издаването на Заповедта на Кмета да се извърши в двумесечен срок от влизане в сила на решението.
5.Плащането на цената да се извърши чрез прихващане към извършеното плащане, като се заплатят 2.00 % административна такса в размер на 209.20 лв., 2.80 % местен данък в размер на 292.88 лв., 50.00 лв. – стойност на разхода за оценката и ДДС в размер на 2202.42 лв. в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета и не-по късно от три месеца от нейното издаване.
6.При неизвършване на плащане в определения срок преписката по прекратяване на съсобствеността с «Диамант 91» ЕООД се прекратява.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069