Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 61 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   Относно: Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 по КККР на гр. Пещера между Община Пещера и Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов

    Мотиви: Подадено е заявление от Ангел Руменов Михайлов, който заедно с Анка Живкова Михайлова са собственици на 94/137 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 по КККР на гр. Пещера (УПИ VІІ-«Т.У.»). В УПИ VІІ-«Т.У.» с идентификатор 56277.504.340, целият с площ 137 кв.м, 43/137 идеални части са общинска собственост, останалите 94/137 идеални части са собственост на физическите лица. Подаденото заявление е за прекратяване на съсобствеността.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.33 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.1, т.3 и чл.43, ал.2 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Пещера и Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов върху Поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен Директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. «Свобода», площ 137 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор 56277.504.532, номер по предходен план: квартал 199, парцел VІІ, при съседи на същия: 56277.504.531, 56277.504.535, 56277.504.537, 56277.504.9600, АОС №512/06.01.2016г., в които 94/137 идеални части са собственост на Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов и 43/137 идеални части общинска собственост, чрез продажба на частта на Общината.

2. Приема пазарна оценка на общинската част от имота в размер на 850.00 лева /осемстотин и петдесет) лв. без ДДС.

3. Издаването на Заповедта на Кмета да се извърши в двумесечен срок от влизане в сила на решението.

4. Плащането на цената, ведно с 2.00 % административна такса в размер на 17.00 лв., 2.80 % местен данък в размер на 23.80 лв., 50.00 лв. – стойност на разхода за оценката и 188.16 лв. ДДС да се извърши в едномесечен срок от влизане в сила на Заповедта на Кмета и не по-късно от три месеца от нейното издаване.

5. При неизвършване на плащане в определения срок преписката по прекратяване на съсобствеността с физическите лица Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов се прекратява.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069