Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 60 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера, местност „Широките ливади”.

     Мотиви: Във връзка с промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера, местност „Широките ливади“ с Решение № 631от Протокол № 61/29.05.2015 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :

   Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”, с трасе на водопровода през имоти с идентификатори: 56277.3.1468 - за път от РПМ-Държавата и 56277.3.1389 - за път от РПМ-Държавата и с трасе на електропровода през имоти с идентификатори: 56277.3.1468 - за път от РПМ-Държавата; 56277.3.1389 - за път от РПМ-Държавата по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069