Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 59 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с начин на трайно ползване-нива по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване и одобряване на приложеното задание.

    Мотиви: Изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 по КККР, местност „Луковица“ на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за реализиране на жилищно застрояване, като разрешението за това съгласно чл. 124 а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

      Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

    Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с начин на трайно ползване-нива по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия - за жилищно застрояване и одобрява приложеното задание. Съгласно приложените скица – предложение и задание се предвижда ниско жилищно застрояване, както и необходимите площи за транспортна и техническа инфраструктура, обществено обслужване и озеленяване с устройствена зона - Жм / ниско застрояване / и устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069