Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 58 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектни предложения : “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Партньорски споразумения


    Мотиви: Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за кандидатстване в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. По настоящата схема размера на безвъзмездната финансова помощ към кандидата е 10 707 054,43 (десет милиона седемстотин и седем хиляди петдесет и четири лева и 43 стотинки) ,не се изисква съфинансиране от кандидата. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.05.2016г.До 15.03.2016г. Община Пещера е длъжна да подаде проектни предложения в размер на минимум 50 % от бюджета определен за Община Пещера по настоящата процедура. Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ,Община Пещера може да кандидатства със сгради публична държавна собственост като бенефициента подписва с партньорите ( държавни институции – първостепенни и второстепенни разпоредители ) Партньорски споразумения, в които страните изразяват воля да си сътрудничат в подготовка и реализиране на проектните предложения: „Повишаване на енергийната ефективност на публични държавни и общински сгради в гр. Пещера».

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, във връзка с чл.21 ,ал.1, т.8, т.23, и ал.2 ,чл. 59 ,чл.61 ,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА,


Р Е Ш И :

1. Дава съгласие на Община Пещера да кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” за осъществяване на интервенция на следните обекти общинска собственост:
• Общинска администрация Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 с идентификатор 56277.502.820.2 по КККР на гр.Пещера
• Ритуална зала, гр. Пещера, ул. Иван Попов №1 с идентификатор 56277.855.1 по КККР на гр.Пещера
• Къща, гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ №12 с идентификатор 56277.503.96.1 по КККР на гр.Пещера
• Обединен детски комплекс, гр. Пещера. с идентификатор 56277.502.645.2 по КККР на гр.Пещера
2. Дава съгласие на Община Пещера да кандидатства с проектни предложения : “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” със следните обекти на интервенция: представляващи индикативно 50 % от предвидения бюджет за Община Пещера :
• Общинска администрация Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 с идентификатор 56277.502.820.2 по КККР на гр.Пещера
• Ритуална зала, гр. Пещера, ул. Иван Попов №1 с идентификатор 56277.502.855.1 по КККР на гр.Пещера
• Къща, гр. Пещера, ул. „Веселин Стайков“ №12 с идентификатор 56277.503.96.1 по КККР на гр.Пещера
• Обединен детски комплекс, гр. Пещера, с идентификатор 56277.502.645.2 по КККР на гр.Пещера
• РПУ-Пещера, гр. Пещера, ул. "Д-р Петър Цикалов" №1 с идентификатор 56277.501.106.1 по КККР на гр.Пещера
• ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“, гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ №54 с идентификатор 56277.502.64.1 по КККР на гр.Пещера
• Ветеринарна лечебница, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №131 с идентификатор 56277.501.51.1 по КККР на гр.Пещера
• Горско Стопанство, гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“ №129 с идентификатори 56277.501.52.1; 56277.501.52.2; 56277.501.52.3 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Златното кормило ,гр.Пещера,ул.Цар Симеон „№ 1 , Вх.А и Вх.Б с идентификатори 56277.501.258.1; 56277.501.258.2 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Родопи, гр.Пещера,ул.Цар Борис I „№ 6, Вх.А и Вх.Б с идентификатори 56277.501.278.1; 56277.501.278.2 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Букет ,гр.Пещера,ул.Беглика № 6 с идентификатор 56277.502.1171.2 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Еделвайс ,гр.Пещера,ул.Беглика № 2 с идентификатор 56277.502.1173.7 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК, гр.Пещера,ул.Симон Налбант № 46 с идентификатор 56277.501.364.1 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Млада Гвардия ,гр.Пещера,ул.Г.Зафиров № 33 и ул.Г.Зафиров № 35 с идентификатори 56277.502.783.1; 56277.502.783.2 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Строител, град Пещера,ул. Михаил Такев Бл. № 3” с идентификатор 56277.503.3.1 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК БОР, град Пещера,ул. Михаил Такев № 1” с идентификатор 56277.503.2.1 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Купена, град Пещера,ул. Михаил Такев № 37” с идентификатор 56277.503.36.1 по КККР на гр.Пещера
• ЖСК Снежанка, град Пещера,ул.Петър Раков № 17 с идентификатори 56277.503.53.1; 56277.503.53.2 по КККР на гр.Пещера
3. Дава съгласие на Община Пещера да кандидатства с проектни предложения : “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на максимална стойност 10 707 054,43 (десет милиона седемстотин и седем хиляди петдесет и четири лева и 43 стотинки), със следните индикативни стойности представляващи 50 % от предвидения бюджет за Община Пещера :
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Жилищни блокове: 3 407 050,66лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Общински сгради (Община Пещера, Ритуална зала, къща): 599 128,44 лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Общински социални сгради (Младежкия дом) : 127 856,85 лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Публични държавни сгради (ПГХВТ „Атанас Ченгелев”) : 757 385,19 лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Публични държавни сгради (РПУ-Пещера) : 430 348,76 лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Публични държавни сгради (Ветеринарна лечебница) : 77 520,80 лв.
• Индикативен бюджет за енергийно обновяване на Публични държавни сгради (Горско Стопанство): 113 835,26 лв.
4. Одобрява Партньорски споразумения между Община Пещера и партньори от публично- държавния сектор, във връзка с осъществяване на сътрудничество в подготовката и реализицията на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на публични държавни и общински сгради в гр.Пещера“ ,както следва:
• Партньорско споразумение между Община Пещера и ГД ПБЗН- София гр.София, ул.”Пиротска” и ОД ВМР –Пазарджик
• Партньорско споразумение между Община Пещера и ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЧЕНГЕЛЕВ“, гр. Пещера, ул. „Свети Константин“ №54
• Партньорско споразумение между Община Пещера и Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Пазарджик, ул. „Найчо Цанов“ №4
• Партньорско споразумение между Община Пещера и ЮЦДП , гр. Смолян, бул. „България“ №14
5. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише Партньорските споразумения по т.4.
6. Възлага на Кмета на Община Пещера да извърши всички необходими действия за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069