Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 57 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

  ОТНОСНО: Промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски” –гр.Пещера, община Пещера, считано от учебната 2016/2017г.

   В Общинска администрация е постъпило писмо с вх. № 1002-16/08.01.2016г. на Министъра на образованието и науката, с което е заявена необходимостта от оптимизиране на системата от професионални гимназии, които се финансират от бюджета на Министерство на образованието и науката чрез промяна в статута – от държавно в общинско училище, и преминаване на финансирането на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски” – гр.Пещера чрез бюджета на Община Пещера, за което е необходимо Общински съвет – Пещера да даде становище.
Направеният анализ в Общинска администрация – Пещера сочи, че за социалното и икономическо развитие на общината и област Пазарджик е необходимо да бъдат запазени и продължени традициите в подготовката на квалифицирани кадри в Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене „Васил Левски” –гр.Пещера
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1,т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.6 от ЗНП и чл.12 от ППЗНП, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се извърши промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене «Васил Левски» - гр.Пещера, от бюджета на МОН към бюджета на Община Пещера, считано от учебната 2016/2017г.
2. Дава съгласие да се извърши промяна в статута на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене «Васил Левски» - гр.Пещера, община Пещера - от държавно училище в общинско училище;
3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016г., приета с Решение № 39/ 28.01.2016г. на Общински съвет – Пещера, като в т.VІ „Имоти, за които ще се активират преписки за придобиване от Общината” се създава т.2 „Имот-публична държавна собственост, дворно място, представляващо УПИ V в кв.17, по плана на гр.Пещера, ведно с построените в него сгради:
- Учебен корпус, със застроена площ – 641кв.м., 3 етажа, конструкция масивна, построена 1973г.;
- Клуб на честа, със застроена площ – 379кв.м., 1 етаж, конструкция масивна, построена 1977г.”
4. Дава съгласие Община Пещера да придобие в собственост управляваните от Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене «Васил Левски» - гр.Пещера държавни имоти, подробно описани в т. 3.

5. Упълномощава Кмета на Община Пещера да извърши необходимите действия, във връзка с промяна на финансирането и статута на учебното заведение.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
„За“: 19
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069