Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 56 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

    Относно: Отмяна на Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 7/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и Решение № 899/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и възлагане на “ВКС” – ЕООД, гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи - гр. Пещера ведно с прилежащите им съоръжения, и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с.Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения

   Мотиви: На 30.12.2015г. в изпълнение на Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 7/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и Решение № 899/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера са подписани Договор № ДОГ-383/30.12.2015 г. и Договор № ДОГ-384/30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.
Във връзка с постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) писмо с вх. № В-17-07-9/12.01.2016г., „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера информира КЕВР за подписаните на 30.12.2015г. договори за прехвърляне експлоатацията, поддръжката и стопанисването на обектите.
С писмо с изх. № В-17-07-9/23.10.2015г. КЕВР е поискала от МРРБ становище относно съответствие на договорите с разпоредбите на Закона за водите. До 05.02.2016г. в КЕВР не е постъпило становище на МРРБ.
На 29.01.2016г. се проведе работна среща в сградата на КЕВР за разглеждане и обсъждане на обстоятелствата по сключените договори. На срещата бе изразено становище от представители на КЕВР съгласно разпоредбата на Параграф 9, ал. 11 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013г.) и наложената практика, до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, активите (В и К системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост) продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите към деня на влизането в сила на този закон В и К оператори на обособената територия.
Съгласно Закона за водите не се допуска сключването на отделни договори между общини и В и К оператори за безвъзмездно стопанисване, поддържане и експлоатация на отделни обекти, а се допуска единствено сключването на договор между съответната Асоциация по В и К (общината при наличието само на публична общинска собственост на обособената територия) и Оператора на основание чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.
Договорите следва да отговарят на разпоредбите на чл. 198п, ал. 5 от Закона за водите, както и на проект на типов договор, изготвен от МРРБ и становището на КЕВР по него с решение от протокол № 170/15.12.2014 г.

Предвид на гореизложеното към настоящия момент не може да се сключи договор по реда на чл. 198п, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 198о, ал. 4, тъй като все още няма разделяне на активите, публична общинска или публична държавна собственост съгласно § 9, ал. 8-10 от Закона за водите.
     Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, § 9, ал. 11 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ, обн. ДВ, бр. 103 от 2013г.) и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и
доп. с Решение № 7/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера и Решение № 899/18.09.2015г. на Общински съвет гр. Пещера, изм. и доп. с Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет гр. Пещера.
2. Дава съгласие за прекратяване на Договор № ДОГ-383/30.12.2015 г. и Договор №
ДОГ-384/30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера по взаимно съгласие на страните и упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише Допълнително споразумение към Договор № ДОГ-383/30.12.2015г. за прекратяване на договора и Допълнително споразумение към Договор ДОГ-384/30.12.2015 г. за прекратяване на договора.
3. Дава съгласие ВиК системите и съоръженията - публична общинска собственост, описани в точки „а“ и „б“ да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред съгласно § 9, ал. 11 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.)) от ВиК оператора на обособената територия на община Пещера, а именно - „Водоснабдяване, канализация и строителство“, гр. Пещера:
а/ Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Пещера, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, местност „Лъката", ведно с прилежащите й съоръжения и Водопроводна и канализационна мрежа – гр. Пещера, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, изградени по приоритетна ос 1 „Води“ на ОП „Околна среда 2007-2013г.“.
б/ Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – с. Капитан Димитриево, находяща се в поземлен имот №521029 по КВС на с. Капитан Димитриево, местност „Сухи ливади”, ведно с прилежащите й съоръжения и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с. Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения, изградени по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони.
4. Одобрява предложения проект на Споразумителен протокол между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация, както и предоставянето на Ви К услуги на потребителите срещу заплащане на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4, във връзка с чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите на В и К системите и съоръженията на обособената територия на Община Пещера, съгласно Приложение № 2.
5. Упълномощава Кмета на Община Пещера да подпише Споразумителен протокол
с „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за възлагане на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация, както и предоставянето на Ви К услуги на потребителите срещу заплащане на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4, във връзка с чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите на В и К системите и съоръженията на обособената територия на Община Пещера, съгласно Приложение № 2.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069