Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 55 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на „Наредбата за определяне на размера на
местните данъци на територията на Община Пещера“

 

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на общината, взе предвид становищата на ПК, във връзка с чл.28, ал.1 и 2 и чл.60, ал.1 от ЗМДТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.7, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания

Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пещера”, както следва:

В Глава втора, Местни данъци,
Раздел І, Данък върху недвижимите имоти
Чл.11, ал. 1. придобива следното съдържание: „Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“
В чл. 11, ал. 2 изразът „от 1 март „ се заличава
В Чл. 18, ал. 1 на края на изречението се поставя запетая и се добавя израза „ и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.“
Раздел ІV, Данък върху превозните средства
Чл. 46., ал. 1 придобива следното съдържание: „Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е платим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069