Петък, 21 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 54 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

   ОТНОСНО: Съгласуване и приемане на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за 2016 г.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на общината, взе предвид становищата на ПК по бюджет и финанси и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Съгласува и приема Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за 2016 г.
2.Възлага на Кмета на Община Пещера последващите съгласно закона действия.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069