Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 52 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5,

     ОТНОСНО: Приемане на Отчет на дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2015 година.

    Общинският съвет след като изслуша Отчетите за дейността и отчета на бюджетните финансови средства отпуснати на Народно читалищe “Развитие 1873” – Пещера, Народно читалище “Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2014 г., взе предвид становището на ПК , във връзка с чл.26а, ал.5 от ЗНЧ и на основание чл.21, ал.1, т.6, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Приема Отчетите на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народно читалище „Развитие 1783” – Пещера, Народно читалище „Зора 1903” с.Радилово, Народно читалище „Сергей Румянцев 1909” с. Капитан Димитриево през 2015 година.

2. Общински съвет – Пещера дава много добра оценка за работата на читалищата в Община Пещера.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069