Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 51 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   Относно: Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.164 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХVІ-1.164, за бензиностанция в местност „Долна Бялча” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

 

   Мотиви: Изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.1.164 по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за направата на бензиностанция в местност „Долна Бялча” по КККР на гр.Пещера, като разрешението за това съгласно чл. 124а, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ се дава от Общинския съвет.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

   Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.1.164 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ ХХVІ-1.164, за бензиностанция, местност „Долна Бялча” по КККР на гр.Пещера с предвиждане на ниско свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобрява приложеното задание.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069