Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 50 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    Относно: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП за изменение трасето на улица с осови точки 815-848 с идентификатор 56277.504.9635, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201 по ПУП на гр.Пещера.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ

Р Е Ш И :


Одобрява проект за ЧИ на ПУП–Парцеларен план за изменение трасето на улица с осови точки 815 - 848 с идентификатор 56277.504.9635 по КККР на гр.Пещера, трасето на улица с осови точки 819-820, с идентификатор 56277.504.9634 по КККР на гр.Пещера, уличната регулация на квартали 185, 186, 187, 200 и 201 по ПУП на гр.Пещера и създаване на нови урегулирани поземлени имоти общинска собственост - УПИ Х-жилищно строителство в кв. 186, УПИ ХVІІІ-гаражи и ХІХ-жилищно строителство в кв. 187. Тъй като стръмния терен на УПИ VІ- жилищно строителство в кв. 187 не позволява да се извърши строителство на жилищни сгради, същият се отрежда за озеленяване, а за част от терена, освободен при изменение на трасето на улица с осови точки 815 - 848 по ПУП на гр.Пещера в кв. 185, се образува УПИ ХV-инженерна инфраструктура, а в кв. 201 - УПИ ХХ-инженерна инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069