Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 49 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

     Относно: Предоставяне на помещение за клуб на ПП «Движение за права и свободи – ДПС» гр.Пещера

 

   Мотиви: В Община Пещера е постъпило Заявление вх.№94Х-290-1/13.01.2016 г. на Хюсеин Мюмюн Дурмуш – председател на Общинския съвет на партия „Движение за права и свободи” Пещера, с което е направено искане съгласно Закона за политическите партии, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество на Общински съвет - Пещера за предоставяне на помещение, находящо се в гр.Пещера, ул. „Димитър Горов” №6А, представляващо стая на втория етаж за ползване под наем за клуб на политическа партия ДПС – Пещера.
Съгласно чл.31, ал.1 от Закона за политическите партии държавата и общините предоставят под наем на политическите партии, които имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за осъществяване на тяхната дейност, като съгласно чл.31, ал.3 от закона предоставянето на помещения на политическите партии се извършва съгласно Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
Тъй като помещението посочено в заявлението е част от сграда – публична общинска собственост и същото не е необходимо за дейността на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, то може да се отдаде под наем след решение на Общинския съвет, съобразно чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост. Съгласно чл.14, ал.7 свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.

   Общинският съвет като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.1 от ЗПП, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 и чл.84 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.38, т.2 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, като взе предвид, че свободно помещение, намиращо се на втория етаж в сграда – публична общинска собственост, с адрес гр.Пещера, ул. «Димитър Горов» №6а, за която е съставен Акт за публична общинска собственост №35/20.04.2011 г., не е необходимо за дейността на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1.Възлага на Кмета на Община Пещера да организира процедура за отдаване под наем на помещение с площ 11.80 кв.м, което е част от втория етаж на масивна двуетажна сграда – публична общинска собственост, за която е съставен Акт за публична общинска собственост №35/20.04.2011 г., с адрес гр.Пещера, ул. „Димитър Горов” № 6А, със застроена площ на сградата 69,41 кв.м, построена в поземлен имот с пл. №1752, кв.113 по ПУП на гр.Пещера, а именно: стая с площ 11,80 кв.м., находяща се в северната част на сградата при граници и съседи на помещението: север: улица с осови точки 547-548, изток: двуетажна масивна сграда с пл. №1750, юг: имот с пл. №1751, запад: помещение в същата сграда.

2. Вид на процедурата – публичен търг с явно наддаване.
3. Начална тръжна наемна цена – 72.00 лв. без ДДС.
4. Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена.
5.Определя срок на договора три години.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069