Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 48 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   ОТНОСНО: Увеличение капацитета в ДСП гр. Пещера и увеличение числеността на персонала в звено ДСП гр. Пещера и звено „Музей“ гр. Пещера.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:

1. Увеличава капацитета на звено Домашен социален патронаж гр. Пещера от 170 на 180 обслужвани лица, считано от 01.03.2016 г.
2. Увеличава числеността на персонала в звено Домашен социален патронаж, функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524 „Домашен социален патронаж“, местни дейности с 1,5 щатна бр. , както следва: 1 щатна бр. „разносвач“ и 0,5 щатна бр. „шофьор“ считано от 01.03.2016 г.
3. Увеличава числеността на персонала в звено Музей, функция 7 ”Почивно дело, култура, религиозни дейности”, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“, местни дейности с 1 щатна бр, „организатор“ считано от 01.03.2016 г.
4. Упълномощава Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия за изпълнението на настоящето решение.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

   Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
   Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069