Събота, 22 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 47 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    ОТНОСНО: Приемане на Културния календар на община Пещера за 2016 г.

 

   Общинският съвет като изслуша Културния календар на община Пещера за 2016 г., взе предвид становището на ПК на основание чл.21, ал.1, т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема Културния календар на община Пещера за 2016 г.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
„За“: 20
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

     Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
     Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069