Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 45 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

    на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

   ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2015 година.

    Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2015 година, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23 , ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

    Приема информацията за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2015 година.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
„За“: 18
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069