Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 44 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера за 2015 година.

     Общинският съвет след като изслуша Информацията за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера за 2015 година, взе предвид становището на ПК и на основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

    Приема информацията за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера за 2015 година.

 

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
„За“: 17
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069