Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 43 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

    ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2016г.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.16, ал.1 от Закона за младежта и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

Приема Общински план за младежта за 2016г.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
„За“: 16
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069