Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 42 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

  на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 28.01.2016г., Протокол № 4

  ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015г.

 

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК, на основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

    Приема Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2015г.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
„За“: 16
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069