Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 21 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

     На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

      ОТНОСНО: Избиране на Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Определя нов състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за срок от четири години, който да се състои от петима членове, от които двама представители на общинска администрация и трима общински съветници.
2. Определя за председател на комисията – Али Ахмедов Чешмеджиев, представител на общинска администрация.
3. Определя членове на комисията:
- Стефка Иванова Кабова – представител на общинска администрация;
- Инж. Красимир Димитров Киров - общински съветник;
- Рабие Юсеинова Алиева - общински съветник;
- Хюсеин Мюмюн Дурмуш- общински съветник;
4. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да утвърди така приетия състав на Местната комисия.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 21
„Против“: няма
„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069