Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 18 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

  ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015 г.

        

   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от дофинансиране на детските градини и обединените детски заведения, взе предвид становищата на постоянните комисии и във връзка с чл. 94 от ЗПФ и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

Актуализира бюджета на Община Пещера за 2015 г. чрез компенсирани промени както следва:

По разходите

  1. 1.Държавни дейности дофинансирани с общински приходи

Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ да се увеличат бюджетните кредити с 11 700 лв.

Дейност 337 “Извънучилищни дейности“ да се намалят бюджетните кредити с 6 000 лв.

  1. 2.Дейности местна отговорност

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 741 „Радиотранслационни възли“ гр. Пещера

Видове разходи § общо
1 Други възнаграждения и плащанияза персонала по извънтрудови правоотношения 0202 -2 000

 

Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 977Други разходи некласифицирани по другите функции

Видове разходи § общо
1 такса ангажимент по заеми 1063 -3 700

     Общ брой на общинските съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

„За“: 21

„Против“: няма

„Въздържали се“: няма

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069