Сряда, 19 Юни 2024
РЕШЕНИЕ № 17 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2015-2019

   На Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседанието проведено на 29.12.2015г., Протокол № 3

   ОТНОСНО: Одобряване структурата и числеността на Общинска администрация – Пещера.

   Общинският съвет – Пещера, след като обсъди предложението на кмета на общината Николай Йорданов Зайчев, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

                                                          РЕШИ:


І. Одобрява организационно- функционална структура на Общинска администрация Пещера съгласно Приложение №1, както следва:
1 Кмет на община Пещера
1.1 Вътрешен одитор
1.2 Финансов контрольор
1.3 Служител по сигурността на информацията
1.4 Главен Архитект
1.5 Служител по управление на кризи и ОМП
1.6 Служител по нередностите

1.7 Секретар на община Пещера
1.7.1 ДИРЕКЦИЯ “Административно-правно и информационно обслужване” – АПИО

1.8 Заместник КМЕТ /Ресорен ХД-ФСД/
1.8.1 ДИРЕКЦИЯ “Финансово - стопанска дейност”/ФСД/
1.8.1.1 Отдел „Бюджет и счетоводство“
1.8.1.2 Отдел „Местни приходи“
1.8.1.3 Отдел „Общинска собственост“
1.8.2 ДИРЕКЦИЯ „Хуманитарни дейности“ – ХД

1.9 Заместник КМЕТ /Ресорен ТСУ - ЕФСПОП/
1.9.1 ДИРЕКЦИЯ „Териториално и селищно устройство“ - ТСУ
1.9.2 ДИРЕКЦИЯ “Европейски Фондове, Стратегическо Планиране и Обществени Поръчки” – ЕФСПОП

1.10 КМЕТ на с. Радилово
1.11 КМЕТ на с. Капитан Димитриево

II. Одобрява обща численост на Общинска администрация Пещера на 78 щатни бройки, като числеността на Общата администрация е 26 щатни бройки или 33.33%, а на Специализираната администрация е 41 щатни бройки или 52,56%. Ръководните длъжности са 11 щатни бройки или 14.01%.

Общ брой на общинските съветници: 21
Присъствали: 21
Гласували: 21
„За“: 12
„Против“: 1
„Въздържали се“: 8

 

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

Attachments:
Download this file (Pages from Visio-Drawing1 (1).pdf)Pages from Visio-Drawing1 (1).pdf[ ]69 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069